Stick Figures

Mandelbulb 3D. DEcombinate: ASurfSmoothFold + HeightMapIFS + foldinginfyIFS + SphereIFS + transform2IFS + cylinderIFS

Mix mode. Experimental IFS final transformed with ASurfSmoothFold.

Mandelbulb3Dv18
g......1...k4...0....2A...UiS1SnXKI..Lfyqb9Cj30EjdzCsQEtXz1W2hR2.eQWzyvcXNuafgzj
................................q1HD6mZsT.2........Y./.........EnAnAnAnAT.2...wD
...Uz6.....yA.../Q.1/....2kc0...9.....Ef.....sDkVjPlNPlD/QkgShAE...61Nd7Zg1./KtP
zE....kD12..12EnAnAnAnAtz0.......UzD......................U5.....y1...sD...../..
.z1...sD3VYUc0e2IunMywBa0TYAzgjqhVFfoOfjhFNQJPsNlwfisLkIGPJUyq3p/rMgRNljuRQ/ucOL
KwPA3KFh5QmhyAEaQV0Sb3nDU.....2s6...e9........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kgShAE1....A..
..U..Ksulz1.......kzdzzzz1.U..6.R/...20...EB....m..06g4..U.F....6/...I1.....SF5A
...U.GBrfzjsOPuzGOOnz16U.06.3c..9nQr...alwF.HWwD6EBqwnQahz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2RoF1UMW7aMeeGoF5B.W7aMWFJJF5Ro.6aM
W74mx3RoF1UMW7aMQsLoF5B.W7aMW/bTF5Ro.6aMW74ly3RoF1UMW7aMMwLoF5B.W7aMWlqTF5Ro.6aM
W74kz3RoF1UMW7aM..kz..Eoeemz..EoIJpz..Eowyrz..Eo................................
E6..3M..F7E.....I....g....EEHJbQaBJPjx4RcNoPgF4.k/....................k/..U..6..
4MU/......UNaNaNaN4..dNaNaNaNatDOaNaNaNatz1..................U/E........kz1.....
...2.BnAnAnAnAxD........................................kz1........wz0..........
........kz1..........2.....3....C....UINdR4OopIMkZYFH/kI.24Q....................
02E./2E./MU/46U./2..........EB7E..............................zjOaNaNaNatyXaNaNa
NaNizcNaNaNaNavj..................cJ./.............................wz...........
........kz1........wz.........../....E/...E0....ax4PYZaPbZaPaZLG4B3.V/5.........
..............U/4M..............................................................
...................................yz........czD...................wz.........zD
........kz9...................zD..........E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.4B3.Y/EM
k/....................U1C.U1BoE106E./.....UNaNaNaNapz..........E................
........................Yz1........wz.........zD..............................zD
........kz1........wz0..................kz1..........A.....3....7....EbQVtqQaxaQ
h7HG4B3.............................4MU/06U.....................OaNaNaNady1.....
..................................mA./..................kz1...................zD
................................................................/....E/...E1....
XZ5Pdt4NZ7LG4B3.dF4.V/5.....................Cs.......6U./2......g53iSIsuVy1.....
...../.........E................................................................
...................wz.........zD........kz9...................zD............

Titel: Stick Figures

thumbnail

View online : https://www.deviantart.com/hypex277...

Articles in this section

page suivante